දැනුමටවගතුගසියල්ල

බයිස්කෝප් ලොව නොදුටු වැඩකිඩ 09

o (7)කාලෙකට පස්සේ ආපහු මේ ලිපි පෙළත් එක්ක එකතු වෙන්න හිතුවේ විකියා දීපු තොරතුරු වගයක් දැක්කමයි. ඉතින් අදත් ඔයාලට මේ අරගෙන එන්නේ සිනමාවේ නිර්මාණය කෙරුණු විස්මිත දසුන් කිහිපයක්..


 

Mad Max Fury Road

01 02


03 04


05 06


Episodeswithout_special_effects_05 without_special_effects_06


King Arthurwithout_special_effects_17


The Homesmanwithout_special_effects_19


World War Z01 02


03 04

 


Godzilla

1 godzilla 2


 

Game Of Thronewithout_special_effects_13 without_special_effects_14


without_special_effects_35 without_special_effects_36

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *