ගීතවගතුගසියල්ලහින්දි

සිනමාවේ ගීත ලොවින් 242-2 (Telugu) | Baby Won’t You Tell Me (SAAHO) | [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා

මෙතැනින්

හෝ 

මෙතැනින්

පිවිසෙන්න.

 

Author

One thought on “සිනමාවේ ගීත ලොවින් 242-2 (Telugu) | Baby Won’t You Tell Me (SAAHO) | [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *