ගීතවීඩියෝසිංහල උපසිරසසියල්ලහින්දි

සිනමාවේ ගීත ලොවින් 84 | Sathiya Ye Tune Kya Kiya | [Love] (සිංහල උපසිරසි සමඟින්)

_1450744577 copy

Author

One thought on “සිනමාවේ ගීත ලොවින් 84 | Sathiya Ye Tune Kya Kiya | [Love] (සිංහල උපසිරසි සමඟින්)

  • me song eka paly wenne na kohomada ganne

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *