ගීතවීඩියෝසිංහල උපසිරසසියල්ලහින්දි

සිනමාවේ ගීත ලොවින් 88 | Sheila Ki Jawani | [Tees Maar Khan] (සිංහල උපසිරසි සමඟින්)

ගීතය නැරඹීමට ඉහල පින්තූරය ක්ලික් කරන්න

g

Author

One thought on “සිනමාවේ ගීත ලොවින් 88 | Sheila Ki Jawani | [Tees Maar Khan] (සිංහල උපසිරසි සමඟින්)

  • patta pata pata machoo…

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *