ගීතවීඩියෝසිංහල උපසිරසසියල්ලහින්දි

සිනමාවේ ගීත ලොවින් 96 | Neendh Churayi Meri | [Ishq] (සිංහල උපසිරසි සමඟින්)

ඉහල පින්තූරය ක්ලික් කර ගීතය රසවිඳින්නd (36)

Author

One thought on “සිනමාවේ ගීත ලොවින් 96 | Neendh Churayi Meri | [Ishq] (සිංහල උපසිරසි සමඟින්)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *