වගතුගසියල්ල

හොඳම ත්‍රිමාණ සජීවීකරණය නිර්මාණය තෝරමු..

මම මේ ලියන්නේ අපි හැමෝම කැමති සිනමා නිර්මාණ කොට්ඨාශයක් වන ත්‍රිමාණ සජීවිකරණ නිර්මාණවලට  ඇඟයීමට ලක් සිනමා උළෙල පිලිබදයි .(එනම් 2012-12-03 දින), 40 වන වරටත් පවත්වනු ලබන ANNIE Awards සමිමාන උළලේනාම යෝජනා ප්‍රකාශයට පත් කලේය , මෙහිදි Disney සමාගම සමිමාන 27 කට ද Dreamworks සමාගම සමිමාන 10 කටයෝජනා වී ඇත.එමෙන්ම මෙහිදී brave ,Wreck in ralph සිනමා නිර්මාණ වැඩි සංඛ්‍යාවකට යෝජනා වී ඇත.මෙම උළෙල 2013 පෙබරවාරි මස දෙවන දින පවත්වනු ලැබේ.එහෙනම් නාම යෝජනා බලන්නකෝ ඔයාලා කැමති සිනමා නිර්මාණයත් යෝජනා වේලා ද කියලා ,
Best Animated Feature
“Brave”
“Frankenweenie”
“Hotel Transylvania”
“ParaNorman”
“Rise of the Guardians”
“The Pirates! Band of Misfits”
“The Rabbi’s Cat”
“Wreck-It Ralph”
Best Animated Short Subject
“Brad and Gary”
“Bydlo”
“Eyes on the Stars”
“Goodnight Mr. Foot”
“Kali the Little Vampire”
“Maggie Simpson in ‘The Longest Daycare'”
“Paperman”
“The Simpsons – ‘Bill Plympton Couch Gag'”
Animated Effects in an Animated Production
“Brave”
“Ice Age: Continental Drift”
“Madagascar 3: Europe’s Most Wanted”
“ParaNorman”
“Rise of the Guardians”
“Star Wars: The Clone Wars”
“Wreck-It Ralph”
Animated Effects in a Live Action Production
“The Amazing Spider-Man”
“The Avengers”
“Battleship”
“John Carter”
Character Animation in a Feature Production
“Brave”
“Brave”
“Brave”
“ParaNorman”
“The Pirates! Band of Misfits”
“Rise of the Guardians”
“Rise of the Guardians”
“Rise of the Guardians”
Character Animation in a Live Action Production
“The Amazing Spider-Man”
“The Avengers”
“Life of Pi”
“Life of Pi”
Character Design in an Animated Feature Production
“Hotel Transylvania”
“Hotel Transylvania”
“The Lorax”
“Madagascar 3: Europe’s Most Wanted”
“ParaNorman”
“Wreck-It Ralph”
Directing in an Animated Feature Production
Genndy Tartakovsky, “Hotel Transylvania”
Sam Fell, Chris Butler, “ParaNorman”
Johan Sfar, Antoine Delesvaux, “The Rabbi’s Cat”
Rick Moore, “Wreck-It Ralph”
Remi Bezancon, Jean-Christophe Lie, “Zarafa”
Music in an Animated Feature Production
“Adventures in Zambezia” (Bruce Retief)
“Brave” (Patrick Doyle, Mark Andrews, Alex Mandel)
“Hotel Transylvania” (Mark Mothersbaugh)
“Ice Age: Continental Drift” (John Powell, Adam Schlesinger, Ester Dean)
“The Lorax” (John Powell, Cinco Paul)
“Rise of the Guardians” (Alexandre Desplat)
“Secret of the Wings” (Joel McNeely, Brendan Milburn, Valerie Vigoda)
“Wreck-It Ralph” (Henry Jackman)
Production Design in an Animated Feature Production
“Brave”
“Frankenweenie”
“Hotel Transylvania”
“Ice Age: Continental Drift”
“Madagascar 3: Europe’s Most Wanted”
“ParaNorman”
“The Pirates! Band of Misfits”
“Rise of the Guardians”
Storyboarding in an Animated Feature Production
“Madagascar 3: Europe’s Most Wanted”
“ParaNorman”
“Rise of the Guardians”
“Wreck-It Ralph”
“Wreck-It Ralph”
Voice Acting in an Animated Feature Production
Jim Cummings, “Adventures in Zambezia”
Kelly MacDonald, “Brave”
Catherine O’Hara, “Frankenweenie”
Adam Sandler, “Hotel Transylvania”
Atticus Shaffer, “Frankenweenie”
Imelda Staunton, “The Pirates! Band of Misfits”
Jude Law, “Rise of the Guardians”
Alan Tudyk, “Wreck-It Ralph”
Writing in an Animated Feature Production
“Brave”
“Frankenweenie”
“From Up on Poppy Hill”
“ParaNorman”
“The Pirates! Band of Misfits”
“Wreck-It Ralph”
Editorial in an Animated Feature Production
“Brave”
“Hotel Transylvania”
“Rise of the Guardians”
“Secret of the Wings”
“Wreck-It Ralph”
නැවත හමුවෙමු ස්තුතියි
~ලිපිය චේතිය සහෝගෙන් ~

Author

3 thoughts on “හොඳම ත්‍රිමාණ සජීවීකරණය නිර්මාණය තෝරමු..

  • ස්තුතියි මුදියා සහෝදරයා

    Reply
  • මරු මරු.නියමයි චේතිය.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *