වගතුගසියල්ල

17 MALE AND FEMALE CELEBRITIES THAT LOOK TERRIFYINGLY SIMILAR | බලලම කියන්නකෝ ඇත්ත නේද කියල

අදත් අරගෙන ආවේ මංසල වෙනුවෙන් බොහෝ තොරතුරු ලබාදුන් ප්‍රනීත් චින්තක සොයුරා ලබාදුන්නු තොරතුරු කිහිපයක්. මුහුණුවරින් අතිශය සමානකම් දරන හොලිවුඩ් රංගන ශිල්පී/ශිල්පිනියන් 17 දෙනෙකු ගැනයි අද අරගෙන ආවේ.o (4)

 1. Justin Bieber සහ Miley CyrusJustin-Bieber-and-Miley-Cyrus

 2. Sarah Jessica Parker සහ Roger DaltreySarah-Jessica-Parker-and-Roger-Daltrey

 3. Tilda Swinton සහ Conan OBrienTilda-Swinton-and-Conan-OBrien

 4. Clea DuVall සහ Josh HartnettClea-DuVall-and-Josh-Hartnett

 5. Ozzy Osbourne සහ Penny MarshallOzzy-Osbourne-and-Penny-Marshall

 6. Alanis Morissette සහ Anthony KledisAlanis-Morissette-and-Anthony-Kledis

 7. Maria Shriver සහ Willem DafoeMaria-Shriver-and-Willem-Dafoe

 8. Julia Roberts සහ Steven TylerJulia-Roberts-and-Steven-Tyler

 9. Christopher Walken සහ Scarlett JohanssonChristopher-Walken-and-Scarlett-Johansson

 10. Daniel Day-Lewis සහ Jennifer ConnellyDaniel-Day-Lewis-and-Jennifer-Connelly

 11. Kathy Griffin සහ Carrot TopKathy-Griffin-and-Carrot-Top

 12. Dr Richard Dawkins සහ Emma WatsonDr-Richard-Dawkins-and-Emma-Watson

 13. Ellen DeGeneres සහ Owen WilsonEllen-DeGeneres-and-Owen-Wilson

 14. Ke$ha සහ John TravoltaKesha-and-John-Travolta

 15. Glenn Close සහ George WashingtonGlenn-Close-and-George-Washington

 16. Elijah Wood සහ Mischa BartonElijah-Wood-and-Mischa-Barton

 17. Jared Leto සහ Courteney CoxJared-Leto-and-Courteney-Cox

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *