පුවත්වගතුගසියල්ල

2015 වසරේ ජනප්‍රියතම රූපවාහිනී කතා මාලා

2.2015 වසරේ ජනප්රි යතම රූපවාහිනි කතා මාලා.

ගෙවීගිය 2015 වසර රූපවාහිනී කතාමාලා බොහොමයක් විකාශය වූ වසරක්. අද මේ අරගෙන ආවේ imdb.com අඩවියට අනුව 2015 වසරේ ජනප්‍රියතම කතා මාලා 20යි.

1.

Jessica Jones (2015 TV Series)

2.

The Man in the High Castle (2015 TV Series)

3.

The Expanse (2015 TV Series)

4.

Into the Badlands (2015 TV Series)

5.

F is for Family (2015 TV Series)

6.

Making a Murderer (2015 TV Series)

7.

Narcos (2015 TV Series)

8.

Supergirl (2015 TV Series)

9.

Mr. Robot (2015 TV Series)

10.

Ash vs Evil Dead (2015 TV Series)

11.

Daredevil (2015 TV Series)

12.

Quantico (2015 TV Series)

13.

Limitless (2015 TV Series)

14.

The Magicians (2015 TV Series)

15.

Scream Queens (2015 TV Series)

16.

Blindspot (2015 TV Series)

17.

Empire (2015 TV Series)

18.

Master of None (2015 TV Series)

19.

The Last Kingdom (2015 TV Series)

20.

iZombie (2015 TV Series)

Author

5 thoughts on “2015 වසරේ ජනප්‍රියතම රූපවාහිනී කතා මාලා

  • Jessica Jones Sub dena eka nathara karada… 🙁

    Reply
  • මෙලෝම රහක් නැති සෙට් එකක් තමයි රේටිංග්ස් අරගෙන තියෙන්නේ

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *