දැනුමටසියල්ල

2015 වසරේ රූපවාහිනී සිනමාපට සහ කෙටි කතා මාලා

January (4)

ආරම්භක දිනය නම නාලිකාව
ජනවාරි 17 Whitney Lifetime
Bridal Wave Hallmark Channel
ජනවාරි 24 Love By The Book
ජනවාරි 31 Beautiful & Twisted Lifetime
පෙබරවාරි 12 The Slap NBC
අප්‍රේල් 5 A.D.
Odyssey
ගිම්හානයේ Heroes: Reborn NBC
The Spoils Before Dying IFC
දෙසැම්බර් දිනක The Music Man Live! NBC
TBA Flesh and Bone Starz
Grease Live Fox

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *