වීඩියෝසියල්ල

300 Rise of an Empire – [පළිගැනිමක ඇරඹුම..]

සෙරාක්සස්  විසින් මෙහෙයවන පර්සියන් හමුදාව මතකයිනේ කලින් සැරේ ලියනයිඩාස්ගේ 300 ක් උන හමුදාව සමූලඝාතනය කලා. දැන් ඔවුන් තවත් ඉදිරියට පිය මනිනවා ඒ ග්‍රීක නගර අල්ලා ගැනීමේ බලාපොරොත්තුවෙන්. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පෙරටු කර ගත් ඇතන්ස් නගරය පර්සියන් හමුදාව පය තබන මාර්ගය මත අනතුරේ. කවුරුන්ද ඒ අභියෝගය භාර ගන්න සූදානම් මෙවර? එය පලිගැනීමක්ද? එහෙමත් නැති නම් වෙනත් අරමුනක්ද?

300: Rise of an Empire(2014)

Action | Drama  –  7 March 2014 (USA)

Director:

 Noam Murro

Writers:

 Zack Snyder (screenplay), Kurt Johnstad(screenplay)

Stars:

 Eva Green, Rodrigo Santoro, Jack O’Connell 

Author

One thought on “300 Rise of an Empire – [පළිගැනිමක ඇරඹුම..]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *