ට්‍රේලර්සියල්ලහින්දි

Azhar 2016 (ප්‍රතික්ෂේප වූ තරුවක්)

ඉන්දියාව කැළඹීමට හැකි ක්‍රිකට් සම්බන්ධ කොට නිශ්පාදනය කරන ලද චිත්‍රපටයක් . සත්‍යද අසත්‍යද කියා සදහන් කොට නැත.බොහෝ දුරට ඇති වූ සිද්ධි වලට සමානකමක් දක්වනවා . maxresdefault

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *