පුවත්වගතුගසියල්ල

Best of 2015 – Top Five Male & Female Performances | 2015 හොඳම රංගනයන් ඉරිපත් කිරීම්

ගෙවීගිය 2015 වසරේ හොලිවුඩ් සිනමාවේ හොඳම ඉදිරිපත් කිරීම් පහ තමයි මේ අද අරගෙන ආවේ. ප්‍රනීත් චින්තක සොහොයුරා තමයි මේ තොරතුරු සොයා දුන්නේ.

මුලින්ම බලමු රංගන ශිල්පිනියන් පස්දෙනා.

1. Charlize Theron“Mad Max: Fury Road”ah1

2. Adriana Mather“Honeyglue”ah2

3. Jennifer Jason Leigh“The Hateful Eight”

kinopoisk.ru

4. Beth Riesgraf“Shut In” (now called “Intruders”)ah4

5. Haley Lu Richardson“The Last Survivors” (aka “The Well”)ShutIn

දැන් බලමු රංගන ශිල්පීන් පස්දෙනා දෙස

1. Paul Dano“Love & Mercy”ah62. Jemaine Clement“People Places Things”ah6-13. Jesse Celedon“Soledad”ah7

4. Ray Liotta“Texas Rising”ah8

5. Walton Goggins“American Ultra”ah9

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *