කොමික්ට්‍රේලර්වගතුගවීඩියෝසිංහල උපසිරසසියල්ල

Deadpool Red Band පූර්ව ප්‍රචාරක පටය සමඟ Green Band පූර්ව ප්‍රචාරක පටය

ටිකක් කල් ගියා මේ දෙක මංසලේ ලබාදෙන්න. ඒත් ඉතින් ඔන්න අද මේ ට්‍රේලර් දෙකම සිංහලත් එක්කම අරගෙන ආවා.

පූර්ව ප්‍රචාරක පට සඳහා සිංහල උපසිරසි ලබාදීම – ප්‍රනීත් චින්තක රණසිංහ

Red Band පූර්ව ප්‍රචාරක පටය

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=pyIAb9XKXK0[/youtube]

Green Band පූර්ව ප්‍රචාරක පටය

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=_auAHrzkiII[/youtube]

Author

2 thoughts on “Deadpool Red Band පූර්ව ප්‍රචාරක පටය සමඟ Green Band පූර්ව ප්‍රචාරක පටය

    • හොඳා….

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *