පුවත්වගතුගසියල්ල

Emmy (එමි) සම්මාන උළෙලේ ජයග්‍රාකයින්

66th-Annual-Primetime-Emmy-Awards-NOMINATION

රූපවාහිනී කතාමාලා වෙනුවෙන් වාර්ෂිකව පවත්වන Emmy සම්මාන උත්සවය මෙවරද 66 වන වරට අගෝස්තු 25 දින සාර්ථකව පවත්වනු ලැබුවා. මේ එහි ජයග්‍රාකයන්ගේ නාමාවලියයි.

නාට්‍ය මාලාවක රඟපෑ විශිෂ්ඨතම ප්‍රධාන රංගන ශිල්පියා.

 • Breaking Bad: Bryan Cranston

නාට්‍ය මාලාවක රඟපෑ විශිෂ්ඨතම ආරාධිත රංගන ශිල්පියා.

 • Scandal: Joe Morton

හාස්‍යජනක නාට්‍ය මාලාවක රඟපෑ විශිෂ්ඨතම ප්‍රධාන රංගන ශිල්පියා.

 • The Big Bang Theory: Jim Parsons

හාස්‍යජනක නාට්‍ය මාලාවක රඟපෑ විශිෂ්ඨතම ආරාධිත රංගන ශිල්පියා.

 • Saturday Night Live: Jimmy Fallon

චිත්‍රපටයක හෝ කෙටි නාට්‍ය මාලාවක රඟපා විශිෂ්ඨතම ප්‍රධාන රංගන ශිල්පියා

 • Sherlock: Benedict Cumberbatch

නාට්‍ය මාලාවක රඟපෑ විශිෂ්ඨතම ප්‍රධාන රංගන ශිල්පිනිය.

 • The Good Wife: Julianna Margulies

නාට්‍ය මාලාවක රඟපෑ විශිෂ්ඨතම ආරාධිත රංගන ශිල්පිනිය.

 • Masters of Sex: Allison Janney

හාස්‍යජනක නාට්‍ය මාලාවක රඟපෑ විශිෂ්ඨතම ප්‍රධාන රංගන ශිල්පිනිය.

 • Veep: Julia Louis-Dreyfus

චිත්‍රපටයක හෝ කෙටි නාට්‍ය මාලාවක රඟපා විශිෂ්ඨතම ප්‍රධාන රංගන ශිල්පිනිය.

 • American Horror Story: Jessica Lange

හාස්‍යජනක නාට්‍ය මාලාවක රඟපෑ විශිෂ්ඨතම ආරාධිත රංගන ශිල්පිනිය

 • Orange Is the New Black: Uzo Aduba

නාට්‍ය මාලාවක රඟපෑ විශිෂ්ඨතම සහය රංගන ශිල්පියා

 • Breaking Bad: Aaron Paul

චිත්‍රපටයක හෝ කෙටි නාට්‍ය මාලාවක රඟපෑ විශිෂ්ඨතම සහය රංගන ශිල්පියා.

 • Sherlock: Martin Freeman

හාස්‍යජනක නාට්‍ය මාලාවක රඟපෑ විශිෂ්ඨතම සහය රංගන ශිල්පියා.

 • Modern Family: Ty Burrell

නාට්‍ය මාලාවක රඟපෑ විශිෂ්ඨතම සහය රංගන ශිල්පිනිය.

 • Breaking Bad: Anna Gunn

චිත්‍රපටයක හෝ කෙටි නාට්‍යමාලාවක රඟපෑ විශිෂ්ඨතම සහය රංගන ශිල්පිනිය.

 • American Horror Story: Kathy Bates

හාස්‍යජනක නාට්‍යමාලාවක රඟපෑ විශිෂ්ටතම සහය රංගන ශිල්පිනිය.

 • Mom: Allison Janney

විවිධාංග නාට්‍යමාලා විශිෂ්ඨතම අධ්‍යක්ෂණය වෙනුවෙන්,

 • Saturday Night Live: Don Roy King

හාස්‍යජනක නාට්‍යමාලා විශිෂ්ඨතම අධ්‍යක්ෂණය වෙනුවෙන්,

 • Modern Family: Gail Mancuso

කෙටි නාට්‍යමාලා, චිත්‍රපට ගෝ නාට්‍යමය විශේෂයන් වෙනුවෙන් විශිෂ්ඨතම අධ්‍යක්ෂණය වෙනුවෙන්,

 • Fargo: Colin Bucksey

නාට්‍යමාලා වෙනුවෙන් විශිෂ්ඨතම අධ්‍යක්ෂණය.

 • True Detective: Cary Fukunaga

නාට්‍යමාලා වෙනුවෙන් විශිෂ්ඨතම රචනය.

 • Breaking Bad: Moira Walley-Beckett

හාස්‍යජනක නාට්‍යමාලා වෙනුවෙන් විශිෂ්ඨතම රචනය.

 • Louie: Louis C.K.

කෙටි නාට්‍යමාලා, චිත්‍රපට ගෝ නාට්‍යමය විශේෂයන් වෙනුවෙන් විශිෂ්ඨතම රචනය.

 • Sherlock- His Last Vow: Steven Moffat

විවිධාංග නාට්‍යමාලා වෙනුවෙන් විශිෂ්ඨතම රචනය.

 • The Colbert Report

විශිෂ්ඨතම විවිධාංග, සංගීත හෝ හාස්‍යජනක නාට්‍යමාලා වෙනුවෙන්.

 • The Colbert Report

චරිතයක් වෙනුවෙන් තිරය පිටුපස සිට හඬ ලබාදුන් විශිෂ්ඨතම ශිල්පියා

 • Mickey Mouse: Chris Diamantopoulos

විශිෂ්ඨතම කෙටි නාට්‍ය මාලාව

 • Fargo

විශිෂ්ඨතම Reality Competition වැඩසටහන

 • The Amazing Race

විශිෂ්ඨතම හාස්‍යජනක නාට්‍යමාලාව

 • Modern Family

විශිෂ්ඨතම කථිකයා

 • Big Cat Week: Jeremy Irons (Nat Geo Wild)

විශිෂ්ඨතම නාට්‍ය මාලාව

 • Breaking Bad

Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program

 • Hollywood Game Night: Jane Lynch

විශිෂ්ඨතම රූපවාහිනී චිත්‍රපටය

 • The Normal Heart

Author

One thought on “Emmy (එමි) සම්මාන උළෙලේ ජයග්‍රාකයින්

 • Breaking Bad කතාවට කවුරු හරි සබ් දුන්නා නම් කියලා වැඩක් නෑ … ඇත්තටම ඒක පට්ටම කතාවක්… ගොඩක් ස්තුතියි සහෝ දැනුවත් කිරීමට 🙂

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *