වීඩියෝසියල්ලහින්දි

Grand Masti (2013) – [සතුට සොයා…]

ගියවරද බැට කෑ, තම විවාහ දිවියෙන් සතුටට පත් නොවන මොවුන් තිදෙනාගේ අරමුණ මෙවර විශිෂ්ට විනෝදයක් සදහා අර ඇදීමටයි. මොවුන් ඒ සදහා යලි එක්වී විද්‍යාල ජීවිතයට පියනගයි.ඉතින් බලාසිටිමු මොවුන්ගේ විශිෂ්ට විනෝදය කොතනින් අවසන් වෙයිද කියා.

Grand Masti (2013)

Comedy  –  13 September 2013 (India)

Director:

 Indra Kumar

Writers:

 Tushar Hiranandani (story), Milap Zaveri (dialogue)

Stars:

 Ritesh Deshmukh, Vivek Oberoi, Aftab Shivdasani 

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *