දමිළපුවත්වගතුගසියල්ල

“I” (‍අ‍යි) [Update] (පූර්ව ප්‍රචාරක පටය සිංහල උපසිරැසි සමඟ)

i-tamil-movie

2014 ‍ව‍ස‍රේ ‍අ‍ති ‍දැ‍වැන්‍‍ත‍ම ‍දෙ‍ම‍ල ‍සි‍න‍මා ‍නි‍පැ‍යු‍ම ‍ගැ‍න ‍පොඩ්‍‍ඩක්‍ ‍වි‍ප‍රම්‍ ‍ක‍රන්‍‍න‍ට‍යි ‍මේ ‍සූ‍දා‍න‍ම. ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍යේ ‍න‍ම “‍අ‍යි”.

Vikram (ප්‍රධා‍න ‍න‍ළු‍වා)

vikram-ai-body

1990 ‍ව‍ස‍රේ En Kadhal Kanmani ‍නම්‍ ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍යෙන්‍ ‍ත‍ම ‍සි‍න‍මා ‍ජී‍වි‍ත‍ය ‍අරඹන ‍මො‍හු, ‍එ‍තැන්‍ ‍ප‍ටන්‍ ක්‍රම ක්‍ර්‍ම‍යෙන්‍ ‍ත‍මන්‍‍ට ‍කි‍යා ස්‍‍ථා‍ව‍රත්‍‍ව‍යක්‍ ‍ගො‍ඩා ‍න‍ගා ‍ගන්‍‍න ‍ස‍මත්‍ ‍වෙ‍න‍වා. 1990 ‍සි‍ට ‍මේ ‍දක්‍‍වා ‍එ‍ලි ‍දැක්‍‍වූ ‍දෙ‍ම‍ල ‍චිත්‍ර‍ප‍ට ‍තු‍ලින්‍, ‍වික්‍ර්ම්‍‍ගේ ‍න‍ම ‍වි‍ශේ‍ෂ ‍තැ‍න‍ක ‍ස‍ට‍හන්‍‍ව ‍ති‍බෙ‍න‍වා. ‍මන්‍‍දා, ‍සි‍න‍මා‍වේ ‍වි‍වි‍ධ ‍කෝ‍න‍යන්‍ ‍ඔස්‍‍සේ, ‍ත‍මන්‍ ‍ගේ ‍රං‍‍ග‍න ‍හැ‍කි‍යා‍ව ‍මො‍හු ‍ඉ‍දි‍රි‍පත්‍ ‍ක‍ර ‍ඇ‍ති ‍බැ‍වි‍නි. ප්‍රේක්‍‍ෂ‍ක‍යා ‍ඒ ‍බ‍ව ‍ම‍නා‍ව ‍ව‍ට‍හා‍ගෙ‍න ‍ඇ‍ත. ‍එ‍ය‍ම ‍මො‍හු‍ගේ ‍සාර්‍ථ‍කත්‍‍ව‍ය‍යි. ප්‍රේක්‍‍ෂ‍ක‍යා ‍මො‍හු‍ගේ ‍රං‍‍ග‍න ‍හැ‍කි‍යා‍ව ‍ගැ‍න ‍ක‍තා ‍ක‍රන්‍‍න ‍ගත්‍‍තේ 1999 ‍ව‍ස‍රේ ‍ති‍ර‍ග‍ත ‍වු‍නු, “‍සේ‍දූ” ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍ය ‍ති‍ර‍ග‍ත ‍වී‍මත්‍ ‍ස‍ම‍ග‍ය. ‍මෙ‍හි‍දී ‍මො‍හු‍ගේ ‍රං‍‍ග‍න‍ය ‍ඉ‍තා‍මත්‍ ‍උ‍සස්‍ ‍තත්‍‍ව‍ය‍ක ‍පැ‍ව‍තු‍නි. ‍මෙ‍හි‍දි ‍ඔ‍හු ‍ර‍ග ‍පෑ‍වේ, ‍මා‍න‍සි‍ක‍ව ‍රෝ‍ගී ‍තත්‍‍ව‍යෙන්‍ පෙ‍ලෙ‍න ‍ත‍රු‍ණ‍යෙ‍කු‍ගේ ‍ච‍රි‍ත‍ය‍යි. ‍මේ ‍ස‍ද‍හා ‍මො‍හු‍ට ‍ඒ ‍ව‍ස‍රේ ‍ද‍කු‍නු ‍ඉන්‍‍දි‍යා‍නූ Filmfare Special Award ‍සම්‍‍මා‍න‍ය ‍හි‍මි ‍වු‍නි. ‍එ‍තැන්‍ ‍ප‍ටන්‍ ‍බො‍හෝ ‍න‍ළු‍වන්‍ ‍අ‍ප‍හ‍සු ‍යැ‍යි ‍පැ‍ව‍සූ ‍ගො‍ඩාක්‍ ‍අ‍සා‍මාන්‍ය ‍ච‍රි‍ත ‍රැ‍සක්‍ ‍මො‍හු ‍වි‍සින්‍ ‍ර‍ග ‍දැක්‍‍වි‍ය. ‍ඒ අ‍ත‍රින්‍ 2005 ‍ව‍ස‍රේ ‍ති‍ර‍ග‍ත ‍උ‍නු ‍අන්‍‍නි‍යන්‍ ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍ය‍ට ‍වි‍ශේ‍ෂ ‍තැ‍නක්‍ ‍හි‍මි ‍වෙ‍යි. ‍ප‍සු‍ව “‍කන්‍‍ද‍සා‍මී” ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍ය ‍තු‍ලින්‍ ‍ත‍වත්‍ ‍හැ‍කි‍යා‍වක්‍ ‍මො‍හු ‍පෙන්‍‍වි‍ය. ‍ඊ‍ල‍ග‍ට “‍තාන්‍‍ඩ‍වම්‍” ‍හා “‍දෙ‍යි‍ව ‍ති‍රු‍ම‍ගල්‍” ‍චිත්‍ර‍ප‍ට ‍තු‍ලින්‍ ‍නැ‍ව‍තත්‍ ‍ත‍මන්‍ ‍ගේ ‍රං‍‍ග‍න ‍හැ‍කි‍යා‍ව ප්‍ර්‍දර්‍ෂ‍න‍ය ‍ක‍ලේ‍ය. ‍බො‍හෝ ‍වෙ‍නස්‍ ‍වෙ‍නස්‍ ‍ච‍රි‍ත ‍ඉ‍දි‍රි‍පත්‍ ‍කි‍රී‍මේ ‍හැ‍කි‍යා‍ව ‍නි‍සා ‍නැ‍ව‍තත්‍ ‍එ‍වැ‍නි‍ම ‍අ‍වස්‍‍ථා‍වක්‍ ‍මො‍හු‍ට ‍උ‍දා‍වෙ‍ලා ‍ති‍යෙ‍න‍වා. ‍එ‍නම්‍ ‍මේ ‍ලි‍පි‍ය ‍ලි‍ය‍න ‍ෆිල්‍ම්‍ ‍එ‍ක‍යි. ‍ව‍ස‍රේ ‍අ‍ති ‍දැ‍වැන්‍‍ත‍ම ‍දෙ‍ම‍ල ‍සි‍න‍මා ‍නි‍පැ‍යු‍ම ‍බ‍ව‍ට ‍මෙ‍ය ‍කෙ‍මෙන්‍ කෙ‍මෙන්‍ ‍ප‍රි‍වර්‍ත‍න‍ය ‍වෙ‍මින්‍ ‍ප‍ව‍ති‍න‍වා.

Amy Jackson (ප්‍රධා‍න ‍නි‍ළි‍ය)

tamil-actress-amy-jackson43

‍මෑ‍ත ‍කා‍ලී‍න‍ව ‍දෙ‍ම‍ල ‍සි‍න‍මා‍වේ ‍ද‍කින්‍‍න‍ට ‍ලැ‍බෙ‍න ‍සු‍රූ‍පි ‍නි‍ළි‍යක්‍ ‍ලෙ‍ස ‍මැ‍ය‍ව ‍හ‍දුන්‍‍වන්‍‍න ‍පු‍ලු‍වන්‍. ‍මැ‍ය ‍මී‍ට ‍ක‍ලි‍නුත්‍ ‍වික්‍ර්ම්‍ ‍ස‍ම‍ග “‍තාන්‍‍ඩ‍වම්‍” ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍යේ ‍ර‍ග‍පා ‍ඇ‍ත. ‍මෙ‍යත්‍ ‍මැ‍ය‍ගේ ‍සි‍න‍මා ‍ග‍ම‍න ‍ඉ‍දි‍රි‍ය‍ට ‍ගෙ‍න ‍යන්‍‍න‍ට ‍ඉ‍ව‍හල්‍ ‍ව‍න ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍යක්‍ ‍බ‍ව‍ට පත්‍‍ව‍න‍වා‍ට ‍නි‍සැ‍ක‍ය.

Shankar (‍අධ්‍යක්‍‍ෂ‍ක ‍ව‍ර‍යා)

shankar170811_1

‍දෙ‍ම‍ල ‍සි‍න‍මා‍වේ ‍බි‍හි ‍වූ ‍අ‍ති ‍දක්‍‍ෂ ‍අධ්‍යක්‍‍ෂ‍ක ‍ව‍ර‍යෙක්‍ ‍ලෙ‍ස ‍හැ‍දින්‍ ‍වූ‍වා‍ට ‍කි‍සි‍ම ‍වැ‍රැද්‍‍දක්‍ ‍කි‍යන්‍‍න ‍බැ‍රි ‍කෙ‍නෙක්‍ ‍ත‍මා ‍මො‍හු. ‍මො‍හු‍ගේ ‍අ‍තින්‍ ‍අධ්‍යක්‍‍ෂ‍න‍ය ‍වු‍නු ‍බො‍හෝ ‍චිත්‍ර‍ප‍ට, ‍අ‍ති ‍දැ‍වැන්‍‍ත ‍මට්‍‍ට‍මේ ‍සි‍න‍මා ‍නිර්‍මා‍න ‍වි‍ය. ‍ඒ ‍ව‍ගේ‍ම ‍ඒ ‍හැ‍ම ‍සි‍න‍මා නිර්‍මා‍න‍යක්‍‍ම ‍අ‍ති ‍දැ‍වැන්‍‍ත ‍ලෙ‍ස ‍සාර්‍ථ‍ක ‍ඒ‍වා ‍බ‍ව‍ට ‍පත්‍ ‍වි‍ය. ‍ම‍හා ‍ප‍රි‍මා‍න ‍මට්‍‍ට‍මේ ‍දෙ‍ම‍ල ‍සි‍න‍මා ‍නිර්‍මා‍න‍ය ‍ක‍ර‍න ‍අධ්‍යක්‍‍ෂ‍ක ‍ව‍ර‍යෙක්‍ ‍ලෙ‍ස, ‍බො‍හෝ ‍දෙ‍නා ‍මො‍හු‍ව ‍හ‍දුන්‍‍ව‍නු ‍ල‍බ‍න‍වා. ‍මො‍හු‍ගේ ‍අ‍තින්‍ ‍අධ්‍යක්‍‍ෂ‍න‍ය ‍වු‍නු ‍සු‍පි‍රි ‍චිත්‍ර‍ප‍ට ‍රැ‍සක්‍ ‍මෙන්‍‍න.
Boys(2003), Anniyan(2005), Sivaji(2007), Enthiran(2010), Nanban(2012)

A. R. Rahman (‍සං‍‍ගී‍ත ‍අධ්‍යක්‍‍ෂ‍ක)

2qx9dsp

‍මො‍හු ‍ගැ‍න ‍ඉන්‍‍දි‍යා‍වේ ‍හැ‍මෝ‍ම ‍දන්‍‍න‍වා ‍නේ. ‍ඔස්‍‍කාර් ‍සම්‍‍මා‍න‍යෙන්‍ ‍පි‍දුම්‍ ‍ලැ‍බූ ‍ඉන්‍‍දි‍යා‍වේ ‍සි‍ටි‍න ‍බො‍හෝ ‍අ‍ති ‍දක්‍‍ෂ ‍සං‍‍ගී‍ත ‍අධ්‍යක්‍‍ෂ‍ක ‍ව‍ර‍යෙක්‍ ‍ත‍මා ‍මො‍හු. ‍දෙ‍ම‍ල ‍සි‍න‍මා‍වෙන්‍ ‍සං‍‍ගී‍ත ‍අධ්‍යක්‍‍ෂ‍න ‍ග‍ම‍න ‍ආ‍රම්‍‍භ ‍ක‍ල ‍මො‍හු, ‍මේ ‍ව‍න ‍වි‍ට ‍ඉන්‍‍දි‍යා‍වේ ප‍ව‍ති‍න ‍සෑ‍ම ‍භා‍ශා‍ව‍ක‍ම ‍චිත්‍ර‍ප‍ට ‍ස‍ද‍හා ‍සං‍‍ගී‍ත ‍අධ්‍යක්‍‍ෂ‍න ‍ක‍ර ‍ති‍බෙ‍න‍වා. ‍මේ ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍යේ ‍සං‍‍ගී‍ත ‍අධ්‍යක්‍‍ෂ‍න‍යත්‍ ‍ඉ‍තා‍ම ‍සු‍පි‍රි ‍මට්‍‍ට‍මේ ‍ති‍බෙ‍න‍වා ‍යැ‍යි ‍ම‍ගේ ‍හැ‍ගී‍ම. ‍දැ‍න‍ට ‍මෙ‍හි ‍සි‍ය‍ලු ‍ගී‍ත ‍එ‍ලි ‍දක්‍‍වා ‍ඇ‍ති ‍අ‍ත‍ර, ‍හැ‍කි ‍නම්‍ ‍ස‍වන්‍ ‍දී ‍බ‍ලන්‍‍න.

“I”(‍අ‍යි) [‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍ය]

AI-Songs-download

‍මේ ‍ව‍න ‍වි‍ට ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍යේ ‍ටී‍සර් ට්‍රේ‍ලර් ‍එ‍ක ‍පි‍ට ‍වී ‍ති‍බෙ‍න‍වා. ‍ඒ ට්‍රේ‍ලර් ‍එ‍කත්‍ ‍ද‍කු‍ණු ‍ඉන්‍‍දි‍යා‍වේ ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍යක්‍ ‍ස‍ද‍හා ‍නි‍කුත්‍ ‍වූ ට්‍රේ‍ලර් ‍එ‍කක්‍ ‍වැ‍ඩි‍පු‍ර ‍න‍ර‍බා ‍ඇ‍ති ‍වාර්‍තා‍ව‍ට ‍මේ ‍ව‍න ‍වි‍ට ‍හි‍මි‍කම්‍ ‍කි‍යා ‍ති‍බෙ‍න‍වා. ‍එ‍යින්‍ ‍පේ‍න ‍වි‍දි‍හ‍ට, ‍වික්‍ර්‍ම, ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍යේ ‍එ‍කි‍නෙ‍ක‍ට වෙ‍නස්‍ ‍ච‍රි‍ත 4ක්‍ ‍ඉ‍දි‍රි‍පත්‍ ‍ක‍ර‍න‍වා. ‍න‍මුත්‍ ‍එ‍යින්‍ ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍ය ‍කු‍ම‍න ‍අන්‍‍ද‍මේ ‍එ‍කක්‍‍ද ‍කි‍යා ‍කී‍ම‍ට ‍දැන්‍‍ම ‍නො‍හැ‍ක. ‍මෙ‍හි ‍ක‍තා‍ව ‍ගැ‍න ‍තා‍ම ‍කි‍සි ‍තො‍ර‍තු‍රක්‍ ‍වාර්‍තා ‍වෙ‍ලා ‍නෑ. ‍න‍මුත්‍ ‍බො‍හෝ ‍දෙ‍නා ‍ඉ‍තා‍මත්‍ ‍උ‍ව‍ම‍නා‍වෙන්‍, ‍ආ‍ශා‍වෙන්‍ ‍බ‍ලා ‍ඉන්‍‍නා, ‍දැ‍වැන්‍‍ත සි‍න‍මා ‍නි‍පැ‍යු‍මක්‍ ‍කි‍යා ‍නම්‍ ‍අ‍නි‍වා ‍විශ්‍‍වා‍ස‍යි. ‍මෙ‍හි ‍එ‍න ‍වි‍වි‍ධ ‍ච‍රි‍ත 4 ‍ස‍ද‍හා, ‍ඔ‍හු‍ට ‍බො‍හෝ ‍වෙ‍හෙ‍ස ‍වන්‍‍න‍ට ‍සි‍දු‍වී ‍ති‍බෙ‍න‍වා ‍කි‍යා ‍නම්‍ ‍වාර්‍තා ‍වෙ‍ලා ‍ති‍බෙ‍න‍වා. ‍මෙ‍හි Audio launch ‍එ‍ක‍ට, ‍හො‍ලි‍වු‍ඩ‍යේ ‍සු‍පි‍රි ‍න‍ළු Arnold Schwarzenegger ‍ද ස‍හ‍භා‍ගී ‍වි‍ය. ‍ඒ ‍නි‍සා ‍ව‍ස‍රේ ‍සි‍දු‍වූ ‍අ‍ති ‍දැ‍වැන්‍‍ත‍ම Audio launch ‍එ‍ක ‍කි‍යා ‍හැ‍දින්‍ ‍වූ‍ව‍ට ‍කි‍සි ‍වැ‍රැද්‍‍දක්‍ ‍නෑ.

arnold-schwarzenegger-at-i-tamil-movie-audio-launch-photos-0019

‍එ‍හෙ‍නම්‍ ‍මේ ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍යේ ‍මො‍න ‍ව‍ගේ‍ද ‍කි‍යා, ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍ය ‍නි‍කුත්‍ ‍වූ‍වා‍ට ‍පස්‍‍සේ ‍හැ‍මෝ‍ට‍ම ‍දැ‍න ‍ග‍ත ‍හැ‍කි‍යි. ‍දැ‍න‍ට ප්‍රකා‍ශ ‍ක‍ර ‍ති‍බෙ‍න ‍අන්‍‍ද‍ම‍ට, ‍මේ ‍ව‍ස‍රේ ‍අ‍ග‍දී ‍මෙ‍ය ‍නි‍කුත්‍ ‍වෙ‍න ‍බ‍ව‍ට ‍දැ‍නුම්‍ ‍දී ‍ති‍බෙ‍න‍වා.තා‍ම ‍ඒ ‍ගැ‍න නිශ්‍‍චි‍ත‍ව ‍කි‍යන්‍‍න ‍බෑ.

Update

තිරගතවන දිනය – 2015 ජනවාරි 09

පූර්ව ප්‍රචාරක පටය සිංහල උපසිරැසි සමඟ මෙතනින් නරඹන්න

Author

6 thoughts on ““I” (‍අ‍යි) [Update] (පූර්ව ප්‍රචාරක පටය සිංහල උපසිරැසි සමඟ)

 • kawadda meka riles wenne

  Reply
 • this is not Vikram’s photo

  Reply
 • නියම වැඩක් මචෝ….
  දිගටම posts දෙන්න…..

  Reply
 • VIKRAMGE PIC EKA WARADI
  PLEASE CHANGE IT

  Reply
 • ස්තූතියි සිරාජ් සහෝ දැනුවත් කිරීම වෙනුවෙන්..

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *