ට්‍රේලර්වීඩියෝසියල්ල

Kill Your Darlings (2013) – [මරණයට අත වනන කවි කාරයන්….]

කවීන් මෘදු ලෝකය සුන්දර විදිහට දකින පිරිසක් කියලනේ අපි දන්නේ. මේ කතාවේ වෙන්නේ ඊට හාත්පසින්ම වෙනස් දෙයක්. තමන්ගේ පරපුරේ ශ්‍රේෂ්ටතම කවීන් වන ඇලන් ගින්ස්බර්ග් හා ඔහුගේ මිතුරු කවීන් 1944 වසරේ මුහුණ දුන් ඇත්ත සිදුවීම් හා ඒ මිනි මැරුම් වෙත ආදී ගිය ආකාරය දැක්වෙන සැබෑ සිදුවීම් අලලා නිර්මිත සලරුවයි Kill Your Darlings…

Kill Your Darlings (2013) 
Biography | Drama | Romance – 16 October 2013 (USA)

Director:
John Krokidas

Writers:
Austin Bunn, John Krokidas

Stars:
Daniel Radcliffe, Elizabeth Olsen, Michael C. Hall, Dane DeHaan, Jack Huston

Author

One thought on “Kill Your Darlings (2013) – [මරණයට අත වනන කවි කාරයන්….]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *