වීඩියෝසියල්ල

Mama (2013) [තනිවම නොවේ…]

Mama (2013)  Horror  –   18 January 2013 (USA)
ඇනබෙල් සහ ලූකස් 5 වසරක් වනයේ හුදෙකලාව සිටි ඔහුගේ කුඩා ලේලිය හදාවඩා ගැනීමට වෙහෙස දරති. නමුත් ඔවුන් සිටින්නේ තනිවම නොවේ…
 Director:
Andres Muschietti

Writers:

Neil Cross, Andres Muschietti, and 1

Stars:

 Jessica Chastain, Nikolaj Coster-Waldau and Megan Charpentier

Author

One thought on “Mama (2013) [තනිවම නොවේ…]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *