කොමික්සියල්ල

Marvel Cinematic Universe – Characters [Asgard] – 02 | Frigga

  • සම්පුර්ණ නම – Frigga

  • වයස – අවුරුදු 1000 වඩා

  • මිය ගිය දවස – 2013 නොවැම්බර් 2

  • හිමිකම – Asgard වල රැජිණ

  • පුරවැසිභාවය – Asgardians

  • චිත්‍රපට – Thor, Thor: The Dark World

  • චරිත නිරුපණය – Rene Russo

Asgard වල රජු වන Odin සමග විවාහ වී සිටි ඇය Thor ගේ මව වේ. Dark Elves විසින් Asgard වලට පහර දීමේදී Jane Foster ආරක්ෂා කිරීමට යාමේදී මිය ගියහ.unnamed (1)

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *