කොමික්සියල්ල

Marvel Cinematic Universe – Characters [Asgard] – 10 | Lorelei

  • සම්පුර්ණ නම – Lorelei

  • වයස – 1000 වඩා

  • පුරවැසිභාවය – Asgardians

  • TV – Agents of S.H.I.E.L.D.

  • චරිත නිරුපණය – Elena Satine

Fandral ගේ හැදින් මිනිසුන් ගේ හිත පලමය කිරීමේ හැකියාවක් ඇත අතර ඇගේ බලය උපයෝගී කොටගෙන Nine Realms ඇති කිරීමට උත්සහ කල අතර Sif ගේ මෙහෙයුමෙන් එය අසාර්ථක විය.unnamed (9)

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *