වීඩියෝසියල්ල

Silent Hill: Revelation 3D (2012) [නිහඬ කන්ද]

Silent Hill: Revelation 3D(2012)

 94 min  –  Horror | Mystery | Thriller  –   26 October 2012 (USA)
Ratings: 6.2/10 from 6,482 users
ළමා කාලෙ හිටන්ම තමන්ව භිරන්තට්‍ටු කරවපු ඝෝරතර දුස්ස්වප්නයන්හි හැබෑ මූණ Heather ට දකින්ඩ වෙන්නේ තමන්ගෙ තාත්තා අතුරුදන් වීමෙන් පස්සෙ. තනිවෙන ඇය ඇදී යන්නේ ඇඟ හිරිවට්ටන අමුතු අත්දැකීමකට.
Director:
Michael J. Bassett
Writer:

Michael J. Bassett

Stars:
 Adelaide Clemens, Kit Harington and Sean Bean

\

Author

One thought on “Silent Hill: Revelation 3D (2012) [නිහඬ කන්ද]

  • පළමු එක වගේම පට්ට එකක් වගේ මෙකත්..
    එළස්..!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *