වීඩියෝසියල්ල

The Big Wedding (2013) [ දික්කසාද වෙලා ]

The Big Wedding (2013)

Comedy  –   26 April 2013 (USA)
 හුඟ කාලයක ඉඳල දික්කසාද වෙලා දෙපැත්කට වෙලා හිටි දෙන්නෙකුට හරි වැඩේ තමා වෙලා තියෙන්නේ. මුළු පවුලෙම සනුහරේ එක්කාසු වෙන, ළඟ එන මගුල් උත්සවේට යන්නෙ කොහොමද? එකම විදිහයි. බොරුවටහරි එකට ඉන්න එක තමා ඒ එකම විදිහ.

Director:

Justin Zackham

Writers:

Justin Zackham (screenplay), Jean-Stéphane Bron(motion picture “Mon frère se marie”), and 1 more

Stars:

 Robert De Niro, Diane Keaton and Katherine Heigl
[

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *