වීඩියෝසියල්ල

The Conjuring විශ්වයේ කාලරාමුව ගමන් කරනා ආකාරය

නවතම සිනමා විශ්වය වන The Conjuring විශ්වයේ නවතම සිනමාපටය වන The Nun මේ දිනවල තිරගත කිරීම ඇරඹු නිසාම The Conjuring විශ්වයේ කාලරාමුව ගමන් කරන ආකාරය ගැන හඳුන්වාදෙන පොඩි වීඩියෝ එකක් තමයි මේ අරගෙන ආවේ

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *