වීඩියෝසියල්ල

The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2 (2012) [අමනුෂ්‍ය ආදරයේ අවසානය]

The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2 (2012)
 115 min  –  Adventure | Drama | Fantasy  –  16 November 2012 (USA)
 රෙනෙස්මේ ඉපදුණායින් පස්සෙ කලන්ස්ලා අනිත් රීරි උරන්නන්ගේ පරම්පරා එක් ‍රැස් කරන්නේ අලුත් සාමාජිකයා ‍රැකගන්ඩයි පවුලට පළ දෙන්ඩ යන විනාශයෙන් බේරෙන්ඩයි.
 Director:
Bill Condon

Writers:

Melissa Rosenberg (screenplay), Stephenie Meyer(novel)

Stars:

 Kristen Stewart, Robert Pattinson and Taylor Lautner

 

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *