කොමික්ටීවී කතා මාලාවීඩියෝසියල්ල

Top 10 Gruesome Walking Dead Deaths By Zombies | වෝකින් ඩෙඩ් රසිකයන් වෙත

වෝකින් ඩෙඩ් හි හත්වන අදියර පසුගිය සතියේ අවසන් වූවා. අටවන අදියර තව මාස කිහිපයකින් ආරම්භයට සූදානම්.. ඉතින් ඒ වෙනතුරු බල සිටින රසිකයන් වෙත ගෙන එන වීඩියෝ පටයකි මේ..

 

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *