ට්‍රේලර්වීඩියෝසියල්ල

Alter Egos (2012) [සුපිරි වීරයන්]

සුපිරි වීරයන් වෙත ලැබෙන රාජ්‍ය ප්‍රතිපාදනයන් සහ මහජන සහයෝගය අහිමිව ගිය යුගයක, එක් සුපිරි වීරයෙකුට තමන් පත්ව ඇති මානසික අර්බුදයෙන් මිදීමට පිහිට විය හැකි යුවතියක් හමුවේ.
Director:
Jordan Galland

Writer:

Jordan Galland

Stars:
Kris Lemche, Brooke Nevin and Joey Kern

Author

One thought on “Alter Egos (2012) [සුපිරි වීරයන්]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *