වීඩියෝසියල්ල

Flight (2012) [විනාශයකින් ගළවා ගැනීමට]

Flight (I) (2012) -Drama  
ගුවන් යානයක් මහත් විනාශයකින් ගළවා ගැනීමට සමත් වන ගුවන් නියමුවෙකි. නමුත් වැඩි දුර පරීක්ෂණයන්ගෙන් හෙළි වන්නේ ගැටළුවට තුඩු දෙන කරුණු ‍රැසකි.
Director:
Robert Zemeckis

Writer:

John Gatins

Stars:
Denzel Washington, John Goodman and Kelly Reilly |

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *